Vizioni dhe Misioni

Vizioni: Synim kryesor i Prokurorit të Shtetit është luftimi i suksesshëm i krimit në Republikën e Kosovës dhe kontributi në sigurimin e sundimit të ligjit.

Prioritetet kryesore do të jenë ndjekja e suksesshme e krimeve tëluftës, krimit të organizuar, dhe veprave penale që rrënojnë bazat eekonomisë së vendit. Luftimi i këtyre llojeve të krimit duhet të jetësfidë jo vetëm e Prokurorit të Shtetit, por edhe e të gjitha organeveshtetërore dhe e shoqërisë kosovare. Për këtë qëllim do të bashkëpunohetme të gjitha organet për zbatimin e ligjit e sidomos me Policinë eKosovës, Doganat e Kosovës, Administratën Tatimore dhe AgjencioninKosovar Kundër Korrupsionit.

Misioni: Prokurori i Shtetit është institucion i pavarur dhe funksionet e veta i ushtron në mënyrë të pavarur dhe të paanshme. Gjatë ushtrimit të funksioneve siguron trajtimin e barabartë dhe objektiv të të gjithë personave pa diskriminim në baza kombëtare, gjinore, racore, bindjeve politike, besimit fetar dhe pozitës shoqërore. më shumë

Njoftim për Konferencën Përmbyllëse të projektit “Lufta kundër Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit: Forcimi i Rrjetit të Prokurorëve”

Prishtinë, 14 Prill 2014 - Njoftim për Konferencën Përmbyllëse të projektit “Lufta kundër Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit: Forcimi i Rrjetit të...më shumë

NJOFTIM

Këshilli Prokurorial i Kosovës përmes këtij Njoftimi fton shoqërinë civile dhe OJQ-të e specializuara në fushën e sundimit të ligjit të marrin...më shumë

Është mbajtur takimi i radhës i Këshillit Prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 11 Prill 2014 – Është mbajtur takimi i gjashtëdhjetepestë i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i kryesuar nga kryeprokurori i Shtetit, dhe...më shumë

KPK-KGJK, takim të përbashkët lidhur me pagat për gjyqtarë dhe prokurorë

Prishtinë, 8 Prill 2014 - Është mbajtur takimi i përbashkët mes Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK) dhe Këshillit Gjyqësor të Kosovës...më shumë