Vizioni dhe Misioni

Vizioni: Synim kryesor i Prokurorit të Shtetit është luftimi i suksesshëm i krimit në Republikën e Kosovës dhe kontributi në sigurimin e sundimit të ligjit.

Prioritetet kryesore do të jenë ndjekja e suksesshme e krimeve tëluftës, krimit të organizuar, dhe veprave penale që rrënojnë bazat eekonomisë së vendit. Luftimi i këtyre llojeve të krimit duhet të jetësfidë jo vetëm e Prokurorit të Shtetit, por edhe e të gjitha organeveshtetërore dhe e shoqërisë kosovare. Për këtë qëllim do të bashkëpunohetme të gjitha organet për zbatimin e ligjit e sidomos me Policinë eKosovës, Doganat e Kosovës, Administratën Tatimore dhe AgjencioninKosovar Kundër Korrupsionit.

Misioni: Prokurori i Shtetit është institucion i pavarur dhe funksionet e veta i ushtron në mënyrë të pavarur dhe të paanshme. Gjatë ushtrimit të funksioneve siguron trajtimin e barabartë dhe objektiv të të gjithë personave pa diskriminim në baza kombëtare, gjinore, racore, bindjeve politike, besimit fetar dhe pozitës shoqërore. më shumë

NJOFTIM

Këshilli Prokurorial i Kosovës përmes këtij Njoftimi fton shoqërinë civile dhe OJQ-të e specializuara në fushën e sundimit të ligjit të marrin...më shumë

Njoftim për Konferencën Përmbyllëse të projektit “Lufta kundër Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit: Forcimi i Rrjetit të Prokurorëve”

Prishtinë, 14 Prill 2014 - Njoftim për Konferencën Përmbyllëse të projektit “Lufta kundër Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit: Forcimi i Rrjetit të...më shumë

NJOFTIM

Këshilli Prokurorial i Kosovës përmes këtij Njoftimi fton shoqërinë civile dhe OJQ-të e specializuara në fushën e sundimit të ligjit të marrin...më shumë

Është mbajtur takimi i radhës i Këshillit Prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 11 Prill 2014 – Është mbajtur takimi i gjashtëdhjetepestë i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i kryesuar nga kryeprokurori i Shtetit, dhe...më shumë