Vizioni dhe Misioni

Vizioni: Synim kryesor i Prokurorit të Shtetit është luftimi i suksesshëm i krimit në Republikën e Kosovës dhe kontributi në sigurimin e sundimit të ligjit.

Prioritetet kryesore do të jenë ndjekja e suksesshme e krimeve tëluftës, krimit të organizuar, dhe veprave penale që rrënojnë bazat eekonomisë së vendit. Luftimi i këtyre llojeve të krimit duhet të jetësfidë jo vetëm e Prokurorit të Shtetit, por edhe e të gjitha organeveshtetërore dhe e shoqërisë kosovare. Për këtë qëllim do të bashkëpunohetme të gjitha organet për zbatimin e ligjit e sidomos me Policinë eKosovës, Doganat e Kosovës, Administratën Tatimore dhe AgjencioninKosovar Kundër Korrupsionit.

Misioni: Prokurori i Shtetit është institucion i pavarur dhe funksionet e veta i ushtron në mënyrë të pavarur dhe të paanshme. Gjatë ushtrimit të funksioneve siguron trajtimin e barabartë dhe objektiv të të gjithë personave pa diskriminim në baza kombëtare, gjinore, racore, bindjeve politike, besimit fetar dhe pozitës shoqërore. më shumë

ËSHTË MBAJTUR TAKIMI I RADHËS I KËSHILLIT PROKURORIAL TË KOSOVËS

Prishtinë, 18 Korrik 2014 – Është mbajtur takimi i shtatëdhjetekatër i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i kryesuar nga kryeprokurori i Shtetit, dhe...më shumë

Prezantim i të dhënave lidhur me luftimin e korrupsionit

Prishtinë, 16 korrik 2014 – Koordinatorja Nacionale kundër Korrupsionit, pranë zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit, znj. Laura Pula, përmes kësaj komunikate...më shumë

Në një lokacion në fshatin Rezallë të komunës së Skënderajt po hulumtohet për gjetjen e trupave të viktimave të vrarë gjatë luftës së fundit në Kosovë

Prishtinë, 15 korrik 2014 – Me urdhër të Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, ekspertë të mjekësisë ligjore nga Departamenti...më shumë

Komunikatë

Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit përmes kësaj Komunikate informon mediat dhe opinionin në Republikën e Kosovës, se i qëndron pranë Njoftimit të...më shumë